0
brak produktów

Dla autorów

 
POLITYKA WYDAWNICZA I RECENZYJNA

 

Do planu wydawniczego mogą zostać przyjęte publikacje odpowiadające profilowi wydawniczemu Płockiego Instytutu Wydawniczego, opatrzone recenzjami i rekomendowane do druku przez jego radę wydawniczą.

 

Wnioskując o wydanie publikacji w Płockim Instytucie Wydawniczym należy:

 

 1. przedstawić dwie pisemne recenzje, które będą rekomendowały pracę do publikacji – w przypadku publikacji o charakterze monografii naukowej: dwie recenzje autorstwa samodzielnych pracowników naukowych. Recenzja powinna zawierać ocenę publikacji pod względem merytorycznym i metodologicznym, jak również pod kątem jej oryginalności na rynku wydawniczym.
 2. przekazać kompletny i ostateczny (uwzględniający również ewent. postulaty recenzji wydawniczych) tekst publikacji w postaci wydruku komputerowego oraz odpowiadającej mu wersji elektronicznej, przygotowany według podanych poniżej zasad (zob. Informacje dotyczące przygotowania materiałów do publikacji);
 3. złożyć oświadczenie dotyczące posiadania/poszanowania praw autorskich (i licencyjnych) do całości pracy i zawartej w niej materiałów; w przypadku wykorzystania w pracy materiałów chronionych prawami autorskimi, należy dołączyć pisemną zgodę posiadacza tychże praw.

 

Proponowana do publikacji praca wraz recenzjami przedstawiana jest do zaopiniowania członkom rady wydawniczej Płockiego Instytutu Wydawniczego. W przypadku pozytywnych recenzji i uzyskania pozytywnej opinii (rekomendacji) rady wydawniczej praca może być przyjęta do planu wydawniczego. Stosowną decyzję wydaje się w przeciągu 30 dni od przedłożenia publikacji radzie wydawniczej.

 

Po analizie przedłożonych materiałów (wydruk wzg. plik z wersją elektroniczną), uwzględniając standardowe czynniki wydawnicze (wysokość nakładu, forma oprawy itp.), Płocki Instytut Wydawniczy dokonuje wyceny kosztów wydania pracy.

 

Składu komputerowego, łamania, opracowania materiału graficznego i projektu okładek podejmuje się Płocki Instytut Wydawniczy.

 

Płocki Instytut Wydawniczy promuje wydawane książki zamieszczając informacje w witrynie internetowej wydawnictwa i przekazując publikacje do dystrybucji.

 

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

 

 1. Prace przedstawiane do publikacji w Płockim Instytucie Wydawniczym powinny cechować się poszanowaniem etycznych i naukowych standardów wydawniczych. Płocki Instytut Wydawniczy w swojej praktyce wydawniczej kieruje się standardami etyki publikacyjnej zgodnymi z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) (https://publicationethics.org).
 2. Autorzy zobowiązani są do rzetelności naukowej i uczciwości intelektualnej: sprawdzania przytaczanych przez siebie źródeł, informacji i treści; na autorze spoczywa odpowiedzialność za wszelkie zamieszczone w pracy treści. 
 3. Autorzy zobowiązani są do poszanowania praw autorskich i licencyjnych osób trzecich. Wnioskując o przyjęcie pracy do publikacji autor deklaruje, że jest ona jego dziełem własnym i oryginalnym. Za niedopuszczalne przyjmuje się również korzystanie z takich praktyk, jak: autoplagiat, ghostwriting (pominięcie w wykazie autorów, którzy przyczynili się do powstania dzieła) i guest/honorary authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie miały rzeczywistego wkładu w powstanie dzieła). 
 4. W przypadku prac zbiorowych należy wyraźnie określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła. 
 5. Przytaczane fragmenty tekstów innych autorów (także publikowane wcześniej teksty własne), jak również wszelkie inne wykorzystane w pracy materiały niestanowiące twórczości własnej (fotografie, rysunki, wykresy itp.) powinny być odpowiednio oznaczone – ze wskazaniem ich źródła.
 6. W przypadku wykorzystania materiałów chronionych prawami autorskimi i innymi osób trzecich, ich zamieszczenie w przedstawionej do publikacji pracy będzie możliwe tylko po przedstawieniu pisemnej zgody posiadacza tychże praw. 
 7. W przypadku stwierdzenia nadużyć (plagiat, naruszenie praw autorskich) bądź nierzetelności naukowej Płocki Instytut Wydawniczy może wycofać pracę z planu wydawniczego. W uzasadnionych przypadkach wydawnictwo może przeprowadzić analizę dzieła z wykorzystaniem wybranego programu antyplagiatowego. Jednocześnie wydawnictwo zwraca się do autora z prośbą o odniesienie się do zaistniałej sytuacji.  W ocenie nieprawidłowości i nadużyć i reagowaniu na nie wydawnictwo kieruje się zaleceniami Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE).
 8. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI

Materiał przekazywany do publikacji powinien być kompletny i ostateczny (uwzględniający również ewent. postulaty recenzji wydawniczych). Należy przekazać go w postaci wydruku komputerowego oraz odpowiadającej mu wersji elektronicznej (dotyczy tekstu i materiałów graficznych).
1. Materiał publikacji powinien uwzględniać:
 

a)   stronę tytułową

b)   spis treści (lub na końcu pracy)

c)    wykaz skrótów i oznaczeń

d)   wstęp/przedmowa

e)   tekst główny z przypisami

f)    zakończenie

g)   bibliografię

h)   aneksy

i)     indeksy

j)     wykazy ilustracji, tabel itp.

k)    streszczenia obcojęzyczne

 

2. Wraz z materiałami publikacji należy dostarczyć w formie elektronicznej krótką notę prezentującą książkę oraz informacje o jej autorze – do zamieszczenia na okładce oraz w witrynie internetowej. Możliwe jest wykorzystanie (za zgodą recenzenta na opublikowanie i ewent. korektę) fragmentu dostarczonych recenzji.

 

3.    Wskazówki techniczne

 

a)   przygotowanie tekstu

 

 • Tekst należy zapisać w formacie Word (*.doc, *.docx). Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty, należy je dołączyć do przekazywanego materiału.
 • W pracach zbiorowych należy zadbać o ujednolicony zapis tytułów, przypisów, cytatów, wykazów bibliograficznych itp. w poszczególnych partiach pracy (artykułach).
 • Przypisy w pracy powinny mieć numerację ciągłą w obrębie każdego rozdziału (w przypadku monografii) wzg. w obrębie artykułu (w przypadku pracy zbiorowej).
 • Należy zadbać o ujednoliconą numerację stron.
 • Zalecane marginesy: 2,5 cm.
 • Krój i stopień pisma w tekście głównym: Times New Roman 12 punktów.
 • Krój i stopień pisma w przypisach: Times New Roman 10 punktów; odnośniki w indeksie górnym.
 • Zalecana interlinia: 1,5 wiersza.
 • Zalecane wcięcie akapitowe: 1,25 cm.
 • Dla wyróżnienia przy formatowaniu można używać pogrubień (dla tytułów, terminów i mniejszych partii tekstu) i kursywy (dla tytułów publikacji i wyrażeń obcojęzycznych), nie należy stosować podkreśleń.

 Sporządzenie indeksów leży w gestii autora.

 

b)    przygotowanie materiału graficznego

 

 • Wszystkie materiały graficzne należy dostarczyć we wskazanej poniżej formie elektronicznej lub w wersji papierowej umożliwiającej wykonanie skanu o wysokiej jakości.
 • Każdą grafikę (fotografię, ilustrację, wykres, schemat lub rysunek) należy dostarczyć w postaci odrębnego i opatrzonego nazwą pliku.
 • Materiały graficzne należy odpowiednio opisać: fotografie/ilustracje, wykresy, schematy i rysunki powinny zawierać numer i podpis; tabele powinny być ponumerowane i opatrzone tytułem.
 • W przypadku uprawnionego wykorzystania materiałów graficznych będących cudzą twórczością, w podpisie należy wskazać źródło ich pochodzenia.
 • Obiekty graficzne powinny być zapisane w formatach *.tif, *.psd, *eps, *.jpg o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi dla obiektów reprodukowanych w skali 1:1.

 

4. Wskazówki dotyczące opisów bibliograficznych

Zarówno w pracach zbiorowych jak i w obrębie monografii należy zadbać o ujednolicony zapis tytułów, przypisów, cytatów, wykazów bibliograficznych, skrótów itp. W pracach zbiorowych, redaktor naukowy powinien ustalić ujednolicony sposób zapisu z autorami poszczególnych artykułów.

Wskazówki dotyczące przypisów

W obrębie całej pracy przypisy należy sporządzać według poniższych wskazań:
a)    Książki autorskie:
Pierwsza litera imienia. Nazwisko, Tytuł książki, Miejscowość, rok wydania.
b)    Dzieła zbiorowe:
Pierwsza litera imienia. Nazwisko, Tytuł artykułu, w: Pierwsza litera imienia. Nazwisko (Red.), Tytuł książki, tom, Miejscowość, rok wydania, strony.
c)     Artykuły w czasopiśmie:
Pierwsza litera imienia. Nazwisko, Tytuł artykułu, „Nazwa Czasopisma” (rok wydania) numer, strony.
d)    Artykuły w czasopismach elektronicznych:
Pierwsza litera imienia. Nazwisko, Tytuł artykułu, „Nazwa Czasopisma” (rok wydania) numer, adres URL (dostęp: DD-MM-RRRR).
e)    Artykuły w dziennikach:
Pierwsza litera imienia. Nazwisko, Tytułartykułu,Nazwa Czasopismaz dn. DD-MM-RR.
f)     Zasoby internetowe:
adres URL (dostęp: DD-MM-RR).
 
Przykłady
 
Dzieło samoistne (książka jednego lub kilku autorów):
100 J. Maszewska, Historia literatury amerykańskiej, Warszawa – Łódź 1992, s. 15.
101 M. Castells, P. Himanen, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Warszawa 2009, s. 63.
102 A. i H. Tofflerowie, Rewolucyjne bogactwo, Przeźmierowo 2007, s. 14.
 
Praca w dziele zbiorowym:
100 Z. Mocarska-Tycowa, O tajemnicy cierpienia w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w: Z. Kudelski (Red.), Herling-Grudziński i krytycy. Antologia tekstów, Lublin 1997, s. 110-115.
 
Artykuły:
100 M. Wittbrot, Dzieci – potwory?, „W drodze” (1997) nr 8, s. 81.
101 W. Kuligowski, Gdzie coca-cola ożywia umarłych, „Polityka”, http://www.polityka.pl/gdzie-coca-cola-ozywia-zmarlych/Text01,1150,193087,18 (dostęp: 1.05.2010).
102 S. Koczot, Walne zgromadzenie na monitorze, „Gazeta Prawna” z dn. 9.03.2006, C2.
 
Ciąg przypisów:
100 Por. A. Paczkowski, Polacy pod obcą i własną przemocą, w: S. Courtois i in., Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 1999, s. 341-344.
101 A. Paczkowski, Aparat bezpieczeństwa w latach 1944-1956. Taktyka, strategia, metody, cz. 2, Warszawa 1996, s. 11.
102 Tenże, Polacy..., art. cyt., s. 341.
103 Por. G. Weigel, Świadek nadziei, Kraków 2000, s. 376-377.
104 Tamże.
105 A. Paczkowski, Aparat..., dz. cyt., s. 15.
106 AGAD, Centralne Władze Wyznaniowe (dalej: CWW), sygn. 1158, k. 96.
107 G. Weigel, dz. cyt., s. 323.
 
 
W przypadku, gdy tekst przedstawiony do publikacji nie będzie spełniał powyższych wymogów edytorskich, może on zostać zwrócony autorowi do przepracowania i przygotowania według podanych zasad.